Van A tot Zorg

Met dit jaarverslag bundelen we een terugblik en een toekomst­visie tot ‘Van A tot Zorg’. Vier jaar geleden organiseerden we strategische denkoefeningen met een afvaardiging van alle medewerkers uit onze organisatie: artsen, verpleegkundigen, paramedici, apothekers, psychologen, bedienden, technici, ingenieurs en arbeiders. Het geheel werd ten volle gedragen en ondersteund door onze bestuurders die mee betrokken werden in dit proces.

Dit leidde tot de opmaak van een ziekenhuisvisie en -missie met als kernzin "innovatieve referentiezorg voor iedereen". We zijn fier op deze kernzin en toetsen hieraan op vandaag alle ziekenhuisinitiatieven. Het ziekenhuis wil kwalitatief de best mogelijke zorg aanbieden en een referentie in de regio zijn. Dit alles toegankelijk voor elke patiënt ongeacht overtuiging, geaardheid of financiële draagkracht. Om dit te blijven realiseren moeten er keuzes gemaakt worden. Deze keuzes willen we in 2012 opnieuw samen maken met strategische denkgroepen uit alle geledingen van het ziekenhuis en met een vertegenwoordiging van al onze campussen. In een eerste fase zullen we nagaan of we de vijf strategische doelstellingen die we vier jaar geleden samen vooropstelden, hebben waargemaakt. En zoniet, hoe we dit nog kunnen bijsturen. Deze doelstellingen waren: een kwaliteitsvolle en innovatieve zorg garanderen en verder uitbouwen; klantvriendelijkheid, bejegening en patiëntgerichtheid verbeteren; processen afstemmen op de noden van de patiënt en de patiëntveiligheid garanderen; het stimuleren van multi- en interdisciplinaire samenwerking; een modern HRM-beleid. In een tweede fase zullen de keuzes en beleidsopties voor de volgende vijf jaar vastgelegd worden.

Door ons beleid, onze strategie en onze werking te evalueren en bij te sturen in samenspraak met de medewerkers willen we de organisatiebetrokkenheid verankeren. De doelstelling is dat onze medewerkers zich goed voelen en zich identificeren met de organisatie wat leidt tot een positieve werksfeer.

Voor 2012 willen we bovendien de drie campussen verder op elkaar afstemmen door de samenwerking van de diensten verder te faciliteren over de grenzen van de campussen heen. Ondertussen werd er al een weg afgelegd en groeit het vertrouwen binnen de fusie-entiteit. De fase van kennismaken en aftasten is voorbij en kan plaatsmaken voor verankering en vertrouwen. Dit alles in een respectvolle samenwerking met de ons omgevende ziekenhuizen. Ook hier werden er ondertussen al een aantal samenwerkingsprojecten gerealiseerd en opgemaakt. De initiële frons van de wenkbrauw bij de omgevende ziekenhuizen na de aankondiging van de fusie van het AZ Sint-Jan met het Henri Serruys ziekenhuis maakt plaats voor een vertrouwensvolle knipoog. Elke campus binnen de fusie-entiteit zal zich verder kunnen profileren en ontwikkelen. Verdere samenwerkingsverbanden met onder andere onze partners in de Brugse en Oostendse regio zullen ondersteund worden en dit met respect voor ieders eigenheid, identiteit en activiteit.

Tot slot kunnen we het huidige economische klimaat niet negeren. Een uitdaging voor 2012 is het optimaliseren van onze kostenstructuur en dit op alle niveaus. Zoals in mijn inleidende tekst verwoord, willen we de overhead aan administratieve last verminderen zonder te raken aan de kernactiviteit. Bij dit alles hebben we evenwel de steun van onze beleidsmakers nodig.

door Hans Rigauts - Algemeen directeur