Innovatie in de patiëntenzorg

De Cel Extern Beleid (CEB) van het ziekenhuis heeft als algemeen doel: “Het bestendigen en uitbreiden van de medische expertise van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en dit zowel lokaal, regionaal als internationaal.”

Twee belangrijke concrete doelstellingen werden daarbij vastgelegd:

  1. De uitbouw van het supraregionale karakter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV in de breedte door verdere uitwerking van netwerken met zorgverzekeraars, huisartsen en ­ziekenhuizen.
  2. De uitbouw van het supraregionale karakter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV in de diepte door toegepaste wetenschappelijke activiteiten die de innovatie verhogen en de kwaliteit verbeteren.

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Toegepast wetenschappelijk onderzoek start vanuit directe, ­concrete vragen en hypothesen op de werkvloer en geeft dan ook antwoorden die snel toegepast kunnen worden in de medische praktijk (translationele geneeskunde). Het resultaat kunnen we dikwijls innovatief noemen en het verbetert de kwaliteit van de patiëntenzorg, te meten aan effectiviteit, ­efficiëntie en economie.

Naast deze directe effecten stimuleert het wetenschappelijk werken de medewerkers om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke bevindingen en het oordeelkundig gebruiken van deze kennis in hun patiëntenzorg. Dit is cruciaal voor onze positie en missie van innovatieve referentiezorg. Steeds vaker is het nodig om kennis uit verschillende disciplines te combineren, wat het multidisciplinair maakt.

Wetenschappelijke activiteit nodigt ook uit tot een bredere inzet: door de contacten met universiteiten en onderwijs­instellingen, door actieve participatie in de wetenschappelijke verenigingen en internationale werkgroepen, en door mee te werken aan richtlijnen voor 'good clinical practice', integreren we ons ziekenhuis in een breder netwerk van toonaangevende ziekenhuizen waar 'medical decision making' en opleiding belangrijk zijn.

Een hoge wetenschappelijke visibiliteit maakt ons ziekenhuis aantrekkelijk, voor patiënten en voor doorverwijzing van patiënten door externe zorgverleners, maar ook voor de instroom van gekwalificeerd personeel en medische specialisten.

Kwaliteitsverhoging van het medische handelen

Een innovatieve ingesteldheid binnen ons fusieziekenhuis zal een nauwe samenwerking tussen de medische wereld en de medisch-technische industrie faciliteren. Dit zal toelaten om nieuwe medische ontwikkelingen sneller toe te ­passen ­binnen ons ziekenhuis. Door proactief na te denken over nieuwe diagnos­tische en therapeutische technieken worden 
de ­bestaande nieuwste technieken ook sneller toegepast ­binnen ons ­ziekenhuis (door de overtuiging om wetenschappelijk bewezen kennis toe te passen; translationele geneeskunde) en zullen nieuwe ideeën en nog te ontwikkelen technieken ook sneller een klinische toepassing krijgen in onze regio.

Referentie­ziekenhuis in een supraregionaal netwerk

Innovatie kan plaatsvinden binnen het ziekenhuis maar ook 
binnen bredere - regionale - verbanden. Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een 'volledig' ziekenhuis en biedt nieuwe kansen. Op een aantal gebieden kunnen we de leiding nemen en echt uitmunten door kennis te ontwikkelen die moet resulteren in een 'kennis- en competentienetwerk' en het bestendigen van de supraregionale functie voor de toekomst.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV moet dé referentie zijn inzake geneeskunde en tevens sturend zijn in het supraregionaal zorgnetwerk. De opbouw van een partnernetwerk rond het 
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is niet enkel een middel om haar verdere ontwikkeling als 'center of excellence' te ­garanderen, maar heeft ook tot doel om de maatschappelijke 
impact van het ziekenhuis en haar missie en visie te verhogen. 
De ontwikkeling van een 'kennis- en competentienetwerk' 
binnen onze provincie en de bestendiging van het supra­regionaal karakter is maar mogelijk indien we met alle "stake­holders" samenwerken, niet alleen de regionale ziekenhuizen en zorgverstrekkers maar ook de industrie, de overheid, de universiteiten en hogescholen.

Schaalvergroting

De uitbouw van een netwerk zal ook leiden tot mogelijkheden van schaalvergroting met doorgedreven integratie en centrali­satie van de operationele processen. Voor enkele disciplines is dit zelfs essentieel voor hun voortbestaan. Schaalvergroting 
is ook belangrijk om voldoende expertise te behouden bij de ­diagnostiek en behandeling van bepaalde ziektebeelden. 
Ook zal schaalvergroting een betere kosten-effectiviteitsratio mogelijk maken.

Besluit

Vele diensten in ons ziekenhuis werken al innovatief op kleine of grote projecten en verdienen alle steun om zich verder in te zetten. Innovaties worden op de gepaste wetenschappelijke congressen besproken en ons ziekenhuis mag fier zijn op de bereikte resultaten. Het resultaat is meer dan alleen een wetenschappelijke bijdrage maar vertaalt zich ook in kwaliteit, innovatie en engagement.

Dr. Kenneth Coenegrachts - Voorzitter Cel Extern Beleid (CEB)
Dr. Michel Langlois, Dr. Jan-­Paul Mulier, Dr. Luc Cornette - leden CEB